Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op diensten die LVWB Fundraising zelf levert. Voor zover LVWB Fundraising zorg draagt voor diensten van derden (zoals gespecialiseerde fondsenwervings- en communicatiebureaus en free lancers) zijn de leveringsvoorwaarden van deze derden van toepassing.
 2. Prijsopgave. Een voorstel en prijsopgave zijn 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW tenzij een ander BTW-tarief geldt (zoals voor educatieve diensten). LVWB Fundraising brengt kosten die zij maakt voor een verantwoorde uitvoering van de opdracht, zoals kosten voor reizen, een redelijk deel van (onevenredige) reistijd en onevenredige materiaalkosten, in rekening tenzij anders is overeengekomen. LVWB Fundraising brengt tot 10% meewerk niet in rekening, tenzij anders overeengekomen. Als opdrachten langer duren dan een jaar en de tarieven van LVWB Fundraising ondertussen gewijzigd worden, is LVWB Fundraising gerechtigd het tarief aan te passen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Opdrachtbevestiging. Een opdracht wordt bevestigd en aanvaard door ofwel ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, ofwel diens mondeling akkoord om met de opdracht te beginnen.
 4. Resultaten van de opdracht. LVWB Fundraising zal zich maximaal inspannen om de opdracht, volgens eisen van goed vakmanschap, tot het gewenste resultaat uit te voeren. LVWB Fundraising garandeert noch de wervingsdoelstelling van de opdrachtgever noch eventuele haalbare doelstellingen die zij adviseert na eventueel haalbaarheids- of ander marktonderzoek, aangezien die resultaten altijd afhankelijk zijn van de inzet van derden en andere door LVWB Fundraising niet beïnvloedbare omstandigheden.
 5. Informatie uitwisseling. Informatie die wij uitwisselen in het kader van onze advisering, training of coaching wordt strikt vertrouwelijk behandeld, uitsluitend gebruikt ten dienst van advies- of trainingsdoelen en nooit aan derden verstrekt dan met de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, c.q. deelnemer aan de training.
 6. Uitvoering en verantwoording. LVWB Fundraising brengt maandelijks het daadwerkelijk geleverde werk in rekening tenzij anders overeengekomen. LVWB Fundraising bewaakt dat geleverde werkzaamheden binnen het afgesproken budgettaire kader passen. LVWB Fundraising houdt een globale registratie bij van uitgevoerde werkzaamheden en houdt deze beschikbaar voor inzage.
 7. Uitvoeringstermijn. Uitvoeringstermijnen en doorlooptijden van opdrachten zijn streeftermijnen tenzij anders overeengekomen.
 8. Opzegtermijn/annuleringsvoorwaarden. Aan de opdracht is geen opzegtermijn verbonden tenzij anders overeengekomen. Bij opzegging/annulering blijft de betalingsverplichting voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
 9. Wijziging van de overeenkomst. Als tijdens de uitvoering blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in overleg en tijdig de overeenkomst hierop aanpassen. Als de wijziging financiële of kwalitatieve gevolgen heeft zal LVWB Fundraising de opdrachtgever hierover tijdig informeren. Als een vast honorarium is afgesproken en de wijziging tot meerkosten leidt of kan leiden zal LVWB Fundraising dit tijdig aangeven. LVWB Fundraising zal afgesproken honoraria niet overschrijden dan na expliciete mondelinge of schriftelijke toestemming van de opdrachtgever vooraf.
 10. Klachtenprocedure. Klachten worden vertrouwelijk in onderling overleg afgehandeld, indien mogelijk binnen 4 weken en indien nodig met behulp van een samen aan te wijzen onafhankelijke 3e partij, zoals een mediator. In principe op basis van een schriftelijk dossier dat ter beschikking staat van beide partijen.
 11. Intellectueel eigendom. Alle intellectuele eigendomsrechten op door LVWB Fundraising geleverde producten, waaronder ontwerpen, reproductiematerialen, teksten en beschrijvingen en andere publiciteitsmaterialen komen toe aan LVWB Fundraising tenzij anders is overeengekomen.
 12. Betaling. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders overeengekomen. Kosten voor invordering van betalingsverplichtingen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Download hier onze Leveringsvoorwaarden LVWB Fundraising 2021